๒๘ กรกฏาคม
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฏราชกุมาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  Roi-et Technological College
คลิกเข้าสู่หน้าหลัก   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สมัครเรียน จ้อมูลการศึกษา    โครงการ 1 ช่วย 9 
การศึกษาเอกชน     ก้าวหน้า     ก้าวไกล    สู่สากล