ประมวลภาพ ภายใน-ภายนอก

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


คลิกเข้าชม
สืบสานประเพณีเทศกาล
ปีใหม่ไทย ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการเศรษบกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
สนาแข่งขันทักษะวิชาชี R-TECH
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
การต่ออายุใบอนุญาต FM
ระบบออนไลน์ E-BCS
คลิกเข้าชม
จัดสนามแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมประเมินองค์การมาตรฐาน
ด ีเด่นและสมาชิกดีเด่น
คลิกเข้าชม
กิจกรรม อชท.3
ปรับทัศนียภาพบริเวณอาดารเรียน
คลิกเข้าชม
ประชุเตรียมความพร้อม
การประกวดนวัตกรรม 2563
คลิกเข้าชม
จัดทดสอบ มตฐ. ฝีมือแรงงาน
ไฟ้าภายในอาคาร 3/2563
คลิกเข้าชม
การอบรมความรู้ นศ.ปวส.
เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกเข้าชม
รายงานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
เปิดศูนย์ มตฐ R-TECH
จัดสอบฝีมือแรงงาน 2-2563
คลิกเข้าชม
ปรับปรุงห้องสมุด
อ.สิงห์ ชุปวา R-TECH
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการสอบ มตฐ
 ฝีมือแรงงาน เดือนธันวาคม63
คลิกเข้าชม
ประชุมวางแผนการรำ 
สมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ  245 ปี
คลิกเข้าชม
การประชุมการจัดงาน
วันเก็จแห่งชาติ 64 จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
ฝีกปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า
เตรียมสอบ มตฐ. ฝีมือแรงงาน
คลิกเข้าชม
บริการวิชาการคุมสอบมาตรฐาน
ช่างไฟฟ้า ให้กับนักศึกาา ปวส.2
คลิกเข้าชม
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 45
  คลิกเข้าชม
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
ว.เทคโนโลยีพลาญชัยร้อยเอ็ด 2563
คลิกเข้าชม
โครงการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา
ต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564
คลิกเข้าชม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๑/๖๔
คลิกเข้าชม
ประชุมปรึกษา การคัดเลือก
รองประธานอาชีวศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมจัดทำฐานข้อมูล
การจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่
คลิกเข้าชม
การตรวจนับจำนวนนักเรียน
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
จัดโรงทาน
เทศกาลออกพรรษา 2563
คลิกเข้าชม
พิธีไห้วครูและบวงสรวง
พระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
โครงการเพิ่ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
คลิกเข้าชม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การประกันคุณภาพ 2563
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ้ด รุ่นที่ 5/2563
คลิกเข้าชม
ประชุมสัมมนา ช.พ.ค.-
ช.พ.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด 2563
คลิกเข้าชม
โครงการติดตามรายงานผลการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
คลิกเข้าชม
การเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ 2563
คลิกเข้าชม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
จิตอาสา บริการชุมชน 2563
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ้ด รุ่นที่ 4/2563
คลิกเข้าชม
อบรมการพัฒนาศักยภาพครู
Be Internet Awesome
คลิกหเข้าชม
กสทช. ประชุมการกำกับดูแลด้าน
โฆษณาอาหาร-ยา และผลิตภัณฑ์
คลิกเข้าชม
ประชุมปรีกษาการจัดกิจกรรม
ทางการเมืองในสถานศึกษา
คลิกเข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงาน กพร.ปจ.รอ. 2/2563
คลิกเข้าชม
ประชุมสมาชิกสมาคม
อาชีวเอกชน (ภาค) 1/2563
คลิกเข้าชม
รับการตรวจติดตามนโยบาย
ป้องกันCOVID-19 ในสถานศึกษา
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกาาปวส.
ออกฝึกประสบการณ์ 1/2563
คลิกเข้าชม
อบรมผ่านระบบออนไลน์
แพลตฟอร์ท VLEARN
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอลมาตรฐาน
ช่างเครื่องปรับอากาศ 010863
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างติดตั้งไฟฟ้า 300763
คลิกเข้าชม
รับการตรวจราชการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา 63
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการเพศศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ้ด 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมพร้อมรับการ
ตรวจ ติดตาม  นโยบายโควิด-19
คลิกเข้าชม
ประชุมกำหนดการตรวจนโยบาย
กาจัดการเรียนการสอน COVID-19
คลิกเข้าชม
Big Cleaning
Social distencing
คลิกเข้าชมอนุกรรมการผูทดสอบช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร บุคลทั่วไป
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผูทดสอบช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร บุคลทั่วไป
คลิกเข้าชม
การป้องกันยุงลาย
ช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมกาครวจติดตามการจัด
การเรียนในสถานการณ์ covid-19
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผูทดสอบช่างเครื่อง
ปรับอากาศ แรงงานประกอบกิจการ
คลิกเข้าชม
การป้องกันไฟฟ้าแรงสูงดับ
ช่วงฤดูฝน ประจำปี ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระดับ1
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบฝีมือแรงงาน
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
คลิกเข้าชม
คณะกรรมการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เดือนพฤษภาคม2563
คลิกเข้าชม
ตรวประเมินศูนย์ทดสอบ
มตญ.อรงาน ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.101
คลิกเข้าชม
การจัดทำหน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือ
คลิกเข้าชม
บริหารธุรกิจจิตอาสา
ทำนุบำรุงพุทธศาสนา
คลิกเข้าชม
 มหาทานบารมี บุณผะเหวด
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อัญเชิญพระอุปคุตทองคำ
พระราชทาน ประจำปี2563
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ป.ตรี
คลิกเข้าชม
ประชุมติดตามการจัดทำข้อมูล
นักเรียนในระบบ PVIS 2563
คลิกเข้าชม
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
ปัจฉิมนิเทศผุ็สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
โครงการทำบุญตักบาตร
วันอาทิตย์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
8]bdg-hk=,
อบรมเชิงปฎิบัติ
Block Course Training 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมขบวน
กัณฑ์หิมพานต์ 1/2563
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมพิธี
อัญเชิญพรอุปคุต ประจำปี2563
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2/63
คลิกเข้าชม
จัดซุ้มอาหรต้อนรับคณะประชุม
วิชาการ  อวท. ครั้งที่ 29/2562
คลิกเข้าชม
ประชุม อวท.
การแข่งทักษะพื้นฐาน ครั้งที่29
คลิกเข้าชม
วันครูแห่งชาติ 2563
และกัฬาวันครูเชื่อมสัมพันธ์
คลิกเข้าชม
วันเด็กแห่งชาติ
 ประจำปี 2563 ร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
การแข่งขันทักษะวิช่ชีพ
ครั้งที่ 34 จ.ชัยภูมิ
คลิกเข้าชม
ร่วมเปิดโครงการอาชีระอาสา
"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
คลิกเข้าชม
ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายใน
บาริชาตเกมส์ ครั้งที่ 38
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน  2563
คลิกเข้าชม
อบรมรีรหัส ผู้แระเมินมาตรฐา
ช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ1
คลิกเข้าชม
อบรมรีรหัส ผู้แระเมินมาตรฐา
ช่างติดตั้งไฟฟ้า ระดับ1
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่น 1/63
คลิกเข้าชม
สอบภาคปฎิบัติมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า 1
คลิกเข้าชม
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
โครงการ DL TVR Service
คลิกเข้าชม
เเตรียมการประเมินตุณภาพ
งานสูกเสือสามัณอาชีวศึกษา
คลิกเข้าชม
ประชุมเลือกคณะ (อชจ.)ชุดใหม่
และการแข่ทักษะวิชาชีพ 34
คลิกเข้าชม
สอบภาคทฤษฏี
สาขาช่างไฟฟ้าภายใน ระดับ 1.
คลิกเข้าชม
ร่วเป็นอนุกรรการศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
สัมมนาการใช้เครื่องหมาย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน งบปี 2562

คลิกเข้าชม
การเรียนการสอน
ซ่อมช่วงล่างรถยนต์(ครัช)

คลิกเข้าชม
ร่วมคุมสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน พฤศจิกายน2562
คลิกเข้าชม
ติดตั้งไฟประดับ
กระทงวัดท่านคร
คลิกเข้าชม
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก
วัยปิยมหาราช 2562
คลิกเข้าชม
ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 44 สกลนคร
คลิกเข้าชม
โครงการพัฒนานวตกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ 4.0
คลิกเข้าชม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู-บุคลากรทางการศึกษา
คลิกเข้าชม
จิตอาสา โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๖/๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
ประชุมติดตามงานป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
คลิกเข้าชม
งานเลี้ยงผู้เกษียณราชการ
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหารจัดการอาชีวศึกษษ 1
คลิกเข้าชมประชุมเตรียเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่44
คลิกเข้าชม
อบรมการเยริมสร้างทักษะ
การผลิตรายการวิทยุสาธารณสุข
คลิกเข้าชม
อบรมการพัฒนาอาชีวศึกษา
วิถีพุทธระดับสูง
คลิกเข้าชม
อบรมผู่ทดสอบฯ
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ1
คลิกเข้าชม
ออกนิเทศก์
นักศึกษาฝึกงาน ๑/๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
ฝึกอบรมการเข้าใช้
งานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
คลิกเข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาอรงานจังหวัดร้อยเอ็ด (กพร.ปจ.รอ.) ครั้งที่ 2/2562
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
คลิกเข้าชม
ร่วมโครงการประเมิน
สถานศึกษาคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๕/๖๒
คลิกเข้าชม
พิธีถวายราชสัการะและจุดเทียน
ชัยถวายพระพรชัยมงคบ ร.10
คลิกเข้าชม
ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คลิกเข้าชม
รับการตรวจนับจำนวน
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
งานประเพณสืบสานีตำนาน
เทียนพรรษาร้อยเอ็ด 2562
คลิกเข้าชม
ประชุมการตรวจ
นับนักเรียน-นักศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
โครงการยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่มาตรฐาน
คลิกเข้าชม
พิธีไหว้ครูและบวงสรวง
พระวิษณุกรรม 2562
คลิกเข้าชม
พิธีปิดการแข่งขันอาชีวะเกมส์
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 14
คลิกเข้าชม
ประชุมทางไกล
การจัดการการศึกษา สพฐ.1/2562
คลิกเข้าชม
ปัจฉิมการซ้อม
พิธีไหว้ครู 2562
คลิกเข้าชม
บทบาทของสถานศึกาา
ที่ดำเนินงาน กยศ.2562
คลิกเข้าชม
รับการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
คลิกเข้าชม
เดินรณรงค์วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 2562
คลิกเข้าชม
โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
คลิกเข้าชม
โครงการทำบุญตักบาตร
วันอาทิตย ์เดือนมิถุนายน
คลิกเข้าชม
โครงการ ออมดมีเงินเก็บ
ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
ประชุมกิจกรรม BIG Cleaning
ในสถานศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สีขาว ประจำปีการศึกษา2562
คลิกเข้าชม
กิจกรรมฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดรุ่น 4/2562
คลิกเข้าชม
ลงนามถวายพระพรชัย
พระบรมราชินี
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมความพร้อมจัด
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2562
คลิกเข้าชม
ประชุมอาชีวเอกสม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
คลิกเข้าชม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่น 3/62
คลิกเข้าชม
รดน้ำขอพร
ประเพณีปีใหม่ไทย 2562
คลิกเข้าชม
เป็นคณะกรรมการทดสอบ มตฐ.
ฝีมือแรงงาน เมษายน 62
คลิกเข้าชม
โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา ศตวรรษที่21
คลิกแข้าชม
โครงการในการพัฒนาบุคลากร
ภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน
คลิกเข้าชม
การอบรมการนำกรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2562
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างยนต์
คลิกเข้าชม
ประชุมสัมมนาพิเศษ
กยศ. 2562
คลิกเข้าชม
ถวายกัณฑ์จอบ
กัณฑ์หลอน ประจำปี2562
คลิกเข้าชม
สืบสานประเพณีบุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
คลิกเข้าชม
ร่วมขบวนแห่
พระอุปคุะระะราขทาน 2562
คลิกเข้าชม
แจกข้าสปุ้น บุญผะเหวด
ประจำปี2562
คลิกเข้าชม
พิธีมอบกระกาศนียบัตร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คลิกเข้าชม
ร่วมคุมสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน มีนาคม2562
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมพิธีขบวน
แห่พระอุปคุตะระราชทาน
คลิกเข้าชม
โครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย
ในสถานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
MOU R-TECH
กับ CP ALL