ประมวลภาพ ภายใน-ภายนอก

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


  คลิกเข้าชม
พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ2565
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบ มตฐ.
ช่างไฟฟ้า การอาชีพโพนทอง
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบ มตฐ.
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
คลิกเข้าชม
ร่วมอนุกรรมการทดสอบ มตฐ.
ช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1
คลิกเข้าชม
การประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
คลิกเข้าชม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประการศ พ.ศ.- กสทช.
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อวท.ประจำปี ๒๕๖๔
คลิกเข้าชใ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการ
ประเมินผลการจัดการเรียน 2/2564
คลิกเข้าชม
ประชุมออนไลน์
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
คลิกเข้าชม
ประชุมผู้บริหาร
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่ 10/2564
คลิกเข้าชม
รับการประเมินสถานศึกษา
ในการเปิดการเรียนการสอน
คลิกเข้าชม
ประชุมทางไกล
แผนการฝึก นศท.ภาคปฎิบัติ
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา 2/2564
คลิกเข้าชม
ประชุมสมาชิกสมคม
อาชีวศึกษาเอกชน (ภาค 2564)
คลิกเข้าชม
สัมนาออนไลน์
รับมือการศึกษา ยุคโดวิด
คลิกเข้าชมนักศึกษารับบริการ
วัคซีน COVID-19
คลิกเข้าชม
รับการตรวจประเมิน ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ปี 2564
คลิกเข้าชม
นักศึกาษรับวัคซีน COVID-19
ก่อนเปิดคาคเรียน
คลิกเข้าชม
ประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักการวงจรอาชีวศึกาาคุณภาพ
คลิกเข้าชม
ร่วมพิธีมุทิตาจิต
วันเกษียณอายุ
คลิกเข้าชม
รับมอบหน้าการอนามัย
จาก อสม. ชุมชนโรงพยาบาล
คลิกเข้าชม
มอบเงินเยี่ยวยา 2,000 โครงการ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
คลิกเข้าชม
โครงการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ
คลิกเข้าชม
จัดทดสอบฝีมือแรงงาน
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
คลิกเข้าชม
อบรมออนไลน์ ครูผู้สอน
วิชาสังคมศึกษา และสังคมศาสตร์

ลงนามถวายพระพร ออนไลน์
12 สิฝหาคม 2564
คลิกเข้าชม
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณต่ร่างประกาศ กสทช.
คลิกเข้าชม
รับบริการพ่นยา
กำจัดยุงประจำปี2564
คลิกเข้าชมรับวัคซีนป้องกัน
โควิด-๑๙
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกเข้าชม
ประชุมการเปิดภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกเข้าชม
สืบสานประเพณีเทศกาล
ปีใหม่ไทย ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการเศรษบกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา ๒๕๖๔
คลิกเข้าชม
สนาแข่งขันทักษะวิชาชี R-TECH
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
การต่ออายุใบอนุญาต FM
ระบบออนไลน์ E-BCS
คลิกเข้าชม
จัดสนามแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
ประชุมประเมินองค์การมาตรฐาน
ด ีเด่นและสมาชิกดีเด่น
คลิกเข้าชม
กิจกรรม อชท.3
ปรับทัศนียภาพบริเวณอาดารเรียน
คลิกเข้าชม
ประชุเตรียมความพร้อม
การประกวดนวัตกรรม 2563
คลิกเข้าชม
จัดทดสอบ มตฐ. ฝีมือแรงงาน
ไฟ้าภายในอาคาร 3/2563
คลิกเข้าชม
การอบรมความรู้ นศ.ปวส.
เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกเข้าชม
รายงานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
เปิดศูนย์ มตฐ R-TECH
จัดสอบฝีมือแรงงาน 2-2563
คลิกเข้าชม
ปรับปรุงห้องสมุด
อ.สิงห์ ชุปวา R-TECH
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการสอบ มตฐ
 ฝีมือแรงงาน เดือนธันวาคม63
คลิกเข้าชม
ประชุมวางแผนการรำ 
สมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ  245 ปี
คลิกเข้าชม
การประชุมการจัดงาน
วันเก็จแห่งชาติ 64 จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกเข้าชม
ฝีกปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า
เตรียมสอบ มตฐ. ฝีมือแรงงาน
คลิกเข้าชม
บริการวิชาการคุมสอบมาตรฐาน
ช่างไฟฟ้า ให้กับนักศึกาา ปวส.2
คลิกเข้าชม
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 45
  คลิกเข้าชม
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
ว.เทคโนโลยีพลาญชัยร้อยเอ็ด 2563
คลิกเข้าชม
โครงการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา
ต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564
คลิกเข้าชม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๑/๖๔
คลิกเข้าชม
ประชุมปรึกษา การคัดเลือก
รองประธานอาชีวศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมจัดทำฐานข้อมูล
การจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่
คลิกเข้าชม
การตรวจนับจำนวนนักเรียน
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
จัดโรงทาน
เทศกาลออกพรรษา 2563
คลิกเข้าชม
พิธีไห้วครูและบวงสรวง
พระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2563
คลิกเข้าชม
โครงการเพิ่ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
คลิกเข้าชม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การประกันคุณภาพ 2563
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ้ด รุ่นที่ 5/2563
คลิกเข้าชม
ประชุมสัมมนา ช.พ.ค.-
ช.พ.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด 2563
คลิกเข้าชม
โครงการติดตามรายงานผลการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
คลิกเข้าชม
การเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ 2563
คลิกเข้าชม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
จิตอาสา บริการชุมชน 2563
คลิกเข้าชม
โครงการค่ายปรับเลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดร้อยเอ้ด รุ่นที่ 4/2563
คลิกเข้าชม
อบรมการพัฒนาศักยภาพครู
Be Internet Awesome
คลิกหเข้าชม
กสทช. ประชุมการกำกับดูแลด้าน
โฆษณาอาหาร-ยา และผลิตภัณฑ์
คลิกเข้าชม
ประชุมปรีกษาการจัดกิจกรรม
ทางการเมืองในสถานศึกษา
คลิกเข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงาน กพร.ปจ.รอ. 2/2563
คลิกเข้าชม
ประชุมสมาชิกสมาคม
อาชีวเอกชน (ภาค) 1/2563
คลิกเข้าชม
รับการตรวจติดตามนโยบาย
ป้องกันCOVID-19 ในสถานศึกษา
คลิกเข้าชม
ปฐมนิเทศนักศึกาาปวส.
ออกฝึกประสบการณ์ 1/2563
คลิกเข้าชม
อบรมผ่านระบบออนไลน์
แพลตฟอร์ท VLEARN
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอลมาตรฐาน
ช่างเครื่องปรับอากาศ 010863
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างติดตั้งไฟฟ้า 300763
คลิกเข้าชม
รับการตรวจราชการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา 63
คลิกเข้าชม
อบรมโครงการเพศศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ้ด 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมพร้อมรับการ
ตรวจ ติดตาม  นโยบายโควิด-19
คลิกเข้าชม
ประชุมกำหนดการตรวจนโยบาย
กาจัดการเรียนการสอน COVID-19
คลิกเข้าชม
Big Cleaning
Social distencing
คลิกเข้าชมอนุกรรมการผูทดสอบช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร บุคลทั่วไป
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผูทดสอบช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร บุคลทั่วไป
คลิกเข้าชม
การป้องกันยุงลาย
ช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมกาครวจติดตามการจัด
การเรียนในสถานการณ์ covid-19
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผูทดสอบช่างเครื่อง
ปรับอากาศ แรงงานประกอบกิจการ
คลิกเข้าชม
การป้องกันไฟฟ้าแรงสูงดับ
ช่วงฤดูฝน ประจำปี ๒๕๖๓
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐาน
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระดับ1
คลิกเข้าชม
อนุกรรมการทดสอบฝีมือแรงงาน
โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า
คลิกเข้าชม
คณะกรรมการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เดือนพฤษภาคม2563
คลิกเข้าชม
ตรวประเมินศูนย์ทดสอบ
มตญ.อรงาน ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.101
คลิกเข้าชม
การจัดทำหน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือ
คลิกเข้าชม
บริหารธุรกิจจิตอาสา
ทำนุบำรุงพุทธศาสนา
คลิกเข้าชม
 มหาทานบารมี บุณผะเหวด
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
คลิกเข้าชม
อัญเชิญพระอุปคุตทองคำ
พระราชทาน ประจำปี2563
คลิกเข้าชม
ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ป.ตรี
คลิกเข้าชม
ประชุมติดตามการจัดทำข้อมูล
นักเรียนในระบบ PVIS 2563
คลิกเข้าชม
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
ปัจฉิมนิเทศผุ็สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกเข้าชม
โครงการทำบุญตักบาตร
วันอาทิตย์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
8]bdg-hk=,
อบรมเชิงปฎิบัติ
Block Course Training 2563
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมขบวน
กัณฑ์หิมพานต์ 1/2563
คลิกเข้าชม
ประชุมเตรียมพิธี
อัญเชิญพรอุปคุต ประจำปี2563
คลิกเข้าชม
วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2/63