คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     Big Cleaning ห้องเรียน
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เมื่อ           วันที่ ๒๔-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานอาคารสถานที่
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ป้องการการแพร่เชื้อไวรัส
                โครงการ Big Cleaning Socail distencing
                การทำความสะอาด และจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง
                เพื่อลดอัตราเสียงในการสัมผัส และลดโอกาสการรับ
                และแพร่การจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


                ณ อาคารเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    งานอาคารสถานที่    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH