คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รดน้ำขอพร ประเพณปีใหม่ีไทย 2562
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร ครู-บุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม สืบสานประเพณีไทย
                รดน้ำขอพร ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๖๒
                สักการะและสรงน้ำ สิ่งศักดิ์สิทธิประจำวิทยาลัยฯ
                และขอพรต่อผู้ก่อตั้งสถานศึกษา  
                พร้อมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และเพื่อร่วมงาน


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด
คลิกดูภาพทั้งหมด