คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วง           วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข  ชะโลธาร (ครูใหญ่)
                กิจกรรม ลงประชามติ
                ประชมอาชีวเอกชนุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                การประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยเข้าร่วมเกิน140วิทยาลัย                 ท่านนายกสมาคมฯดร.อดิศร สินประสงค์ เข้าร่วมประชุม นายกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมฯกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                พร้อมกรรมการบริหารเข้าร่วมครบทุกท่าน
                มีมติเป็นเอกฉันท์ อยู่ สอศ อย่างเจริญรุ่งเรืองของอาชีวเอกชน
                อาชีวฝีมือชนคนสร้างชาติต่อไป


                ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส


R-TECH    ผู้บริหาร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH