คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเดรียมความพร้อม กีฬาอาชีวะเกมส์ ๒๕๖๒
หน่วยงาน   อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๒๘ พฤษ๓าคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์  ศรีสองเมือง (งานกิจการพัฒนานักศึกษา)
                นายปรีชา  บุรวงค์ (งานประชาสัมพันธ์)
                เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อม
                การแระชุมการเตรียมความพร้อนการจัดแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
                ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒
                นายรังสิต  วงษ์แก้ว ประธานการจัดประชุม
                -ระดับจังหวัด  วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562
                -ระดับภาค  วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
                -ระดับชาติ  วันที่ 2-8 กันยายน  2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
               *สถานที่เปิด-ปิด  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
               *ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน 9 ประเภท และกรีฑา 1 ประเภท
               **การแต่งตั้งคณะกรรมการ** วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายการรับผิดชอบ
               -นางทองสุข ชะโลธาร  คณะกรรมการอำนวนการ (กรรมการ) หน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน วินิจฉัยสั่งการ แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
               -นายสถิต ศรีสองเมือง  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (กรรมการ)  หน้าที่ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน ทำหนังสือเรียนเชิญ ที่ปรึกษาการแข่งขัน แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬา  ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำกับดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน


                ณ ห้องประชุมอินทนิล  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจการพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH