คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๓๑ พฤษ๓ษคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร ครู-บุคลากร และนักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
                กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี
                เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดสถานที่ประดับ
                พระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
                ร่วมกับธงพระนามาภิไธย "สท" 
                พร้อมโต๊ะหมู่บูชา และสมุดลงนามถวานพระพร

 
                ณ ห้องโถ่งสิงห์อลังการ อาคารอำนวยการ


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด