ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     กิจกรรมฟิ้นฟูผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 4/2562
หน่วยงาน   ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
                กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วง           วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมินศูนย์)
                กิจกรรม วิทยากร
                โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด                
                กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิด
                โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4
                ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน 
ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน
                -การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตามมาตรฐานวิชาการ
ของกระทรวงสาธารณสุข(กาย จิต สังคม บำบัด)จำนวน 9 วัน การฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดจำนวน 3 วัน
(หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
ตามแนวทางของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพศ 2562  
รุ่นที่ 4/ 2562 โดยการดำเนินงานของนายชำนาญชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นอภ.เมืองร้อยเอ็ด
และคณะ พร้อมด้วยวิทยากร เป้าหมายคือบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลดจำนวนผู้เสพตัดวงจรการค้ายาเสพติด บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุข
ที่เป็นมาตรฐานวิชาการการดูแลฟื้นฟูทางกายจิตสังคมและการบำบัด
โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมเป็นการฝึกอาชีพวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้นหลักสูตร 30 ชั่วโมงวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดมีผู้ผ่านการบำบัดตามหลักสูตรครบทุกคน
จึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบเกียรติบัตร
ให้กับคณะวิทยากรมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดและกล่าวให้โอวาทเพื่อปิดการอบรม


                ณ ห้องฝึกอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    อาจารย์ช่างไฟฟ้า    ร่วมกิจกรรม


วิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด การฝึกอาชีพวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้นหลักสูตร 30 ชั่วโมง
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH