คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว
หน่วยงาน   อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     กิจการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์  ศรีสองเมือง (งานกิจการฯ)
                นายสุรเดช  ร่มศรี (งานประชาสัมพันธ์)
                นายประทีป  วิญญคาม (งานอาคารสถานที่)
                กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ
                การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว
                ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ อาชีวศึกษาจังกวัดร้อยเอ็ด
                นายประจวบ จันทรวงษ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขนั้นเกิดจากการที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบาย การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติโดยใหทุกภาคสวนบูรณาการการทํางาน โดยยึดหลักยุทธศาสตรพลังแหงแผนดินเอาชนะยาเสพติด เปนกลไกในการทํางานขับเคลื่อนปองกันและแกไขปญหายา เสพติดและเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเปนโครงการหลักในการดําเนินงาน ปองกันปญหายาเสพติด โดยดําเนินการโครงการโรงเรียนสีขาวใหนักเรียนดูแลชวยเหลือซึ่งกันละกันใหหางไกลจากยาเสพติดและปญหาสังคมในดานอื่นๆ และสถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอด อบายมุขที่ผานการประเมินในระดับดีเดน จะไดรับโลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรดีเดน เสมา ป.ป.ส. จากศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 


                ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด


R-TECH    ผหัวหน้างาน    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH