คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมกิจกรรม BIG Cleaning ในสถานศึกษา
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานพัสดุอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายประทีป  วิญญคาม หัวหน้างานฯ)
                กิจกรรม ป้องกันโรคไข้เลือดออก
                ประชุมกิจกรรม BIG Cleaning ในสถานศึกษา
                กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งว่า  กระทรวงสาธารณสุขได้สำรวจสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑ๆ เมษายน ๒๕๖๒  พบผู้ป่วยยะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี
                เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๒  โดยให้ดำเนินการกิจกรรม BIG Cleaning  ทุกสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนและทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดปี
                -การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก
                -การควบคุมยุงลายในสถานศึกษา
                -ทำโครงการที่สามารถช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในรงเรียน


                ณ ห้องประชุมเทศบาลร้อยเอ็ด

R-TECH    งานพัสดุอาคารสถานที่    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH