คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     พิธีแห่พระอุปคุตะระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     คณะครู และนักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                เข้ากิจกรรม สืบสานประเพณี
                พิธีอัญเชิญพระอุปคุตะระราชทาน
                ในงาน  “ทานบารมี  ประเพณีบุญผะเหวด  ประจำปี2562”
                พิธีแห่อุปคุต จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตจากแหล่งน้ำมาสู่ศาลาวัด มีเรื่องราวกล่าวไว้ว่า                 ในอดีตพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงฤทธิ์ นิรมิตกุฏิ อยู่กลางแม่น้ำใหญ่
                สามารถปราบภูตผีปีศาจได้ ครั้งสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช                 ได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่ต่างๆ
                มาบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมใหม่ เสร็จแล้วจะทำการฉลอง                 จึงทรงปริวิตกถึงมารผู้เป็นศัตรูคู่เวรของพระพุทธเจ้า
                จึงทรงรับสั่งให้ไปนิมนต์พระอุปคุตมาในพิธีฉลองนั้น
                คณะครู-นักศึกษา ร่วมขบวนแห่พระอุปคุตะระราชทาน
                เพื่อสืบสานประเพณี การเริ่มงานบุญผะเหวด ของชา่วจังหวัดร้อยเอ็ด


                ณ มณฑลบริเวณลานพระพุทธโธดม  บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH