คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการ "ออมดีมีเงินเก็บ"
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานประชาสัมพันธ์แนะแนว 
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                โครงการ "ออมดีมีเงินเก็บ" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                เป็นการส่งเสริมให้ ครู-บุคลากร ในวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และนักศึกษาประยุกต์ใช
้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  ตามแผนบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษากับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้จักให้
                วัตถุประสงค์การ
รู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน  มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม  และเห็นคุณค่าของการออม  มีทักษะในการบริหารลบประมาณ  รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งชอง  มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน  รู้จักการออม  รู้จักกระบวนการออมเงิน  รู้จักการใช้เงินให้เป็นแระโยชน์มากที่สุด  อันจะส่งผลให้การดำรงชีวิตในอนาคตที่มีคุณภาพ


                ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสยามบัณฑิต


R-TECH    คณะครู -  - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH