คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร
               “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
                
เมื่อ           วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งาน กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายกฤษิกร  โพธาราม (งาน กยศ.)
                นายสุรเดช  ร่ทศรี (งาน ปขส.)
                กิจกรรม การฝึกอบรม - ศึกษาดูงาน
                โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
                อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 3
                -ขบวนการจัดการกับสิ่งแวดล้อม


                ณ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


R-TECH    งาน กยศ.    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH