คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   ศูนย์อำนวยการป้องกันปละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
                ภาคภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ี
ช่วง           วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     นักศึกษา ดร้อมคณะรู
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม เดินรณรงค์ จากสี่มุมเมือง
                เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๓ 
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานอ่านสาร 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวว่า "ปัญหายาเสพติด"
เป็นปัญหาวิกฤติสำคัญของโลก องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้ 
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
                สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบยาเสพติด 
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิ และ คำขวัญที่ว่า 
“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด “ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
                การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกันเดินรณรงค์ 
จากสี่มุมเมือง สู่ลานสาเกตนคร เพื่อรวมพลังต้านยาเสพติด
                เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด 
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดลดลง 
ให้ความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อประชาชนเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
อย่างยั่งยืน


                เกียรติบัตร โล่ ถัวยรางวัล ฯลฯ


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด