คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รับการนืเทศการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
หน่วยงาน   หน่วยนิเทศก์ศึกษา
                
ช่วง           วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ และงานแระคุณภาพการศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับการนิเทศ
                การนิเทศ ติดตามการนำแผนจัดการการเรียนเรียนรู้
                โครงการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑

                โดย นายปันชัย  สุขทั้งปี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หน่วยศึกษานิเทศก์
                และ นางพันธ์ทวี  สหะรัตน์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หน่วยศึกษานิเทศก์
                -ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนการจัดการเรียนรู้ (การวิเคราะห์หลักสูตร  การกำหนดหน่วยการสอน   การกำหนดสมรรถนะ  การจัดกิจกรรมการสอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล)  ทุกหน่วยการเรียน
                -การนำแผนจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ:  บันทึกหลังสอน                  *สภาพจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเมื่อนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
                *ผลที่เกิดกับผู้เรียน:  ความรู้ / ทักษะที่จะเป็นในศตวรรษที่21 / คุณลักษณะที่พึงประสงค์                 *แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
                ของครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีสมรรถนะตามสาขาวิชาที่เรียน  

          
                ณ ห้แงประชุมลีลาวดี อาคารสยามบัณฑิต


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH