คลิกเข้าชม คลิกดูภาพืั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมเชิงปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มนำเสนอ หลักสูตณ
                “รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตผู้กู้ยืม กยศ.” 
หน่วยงาน   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนสยน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งาน กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายกฤษิกร  โพธาราม (งาน กยศ.)
                นายสุรเดช  ร่ทศรี (งาน ปขส.)
                กิจกรรม การฝึกอบรม - ศึกษาดูงาน
                อบรมเชิงปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มนำเสนอ หลักสูตร                 “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”                  สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 3
                โดย รองศาสตร่จารย์ศุภรัตน์  รัศฃตนมุขย์  และอาจารย์ชลดา  นันทวิสัย  นักวิชาการอิสระ และทีมงาน โครงงานจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน
                -บทเรียนการทำโครงการ / โครงงาน -แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความรับปิดชอบ      คุณธรรมหลักในงานสมัชชาคูณธรรม(รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม) -จุเริ่มต้น : เริ่มกันทำความดีอย่างมีปัญญา -โครงการพัฒนาที่ดี
                -วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  นำเสนอ:โครงการจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน
กลุ่มย่อยที่ 2 มีสามวิทยาลัยภาคอีสาน
                - พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”  รุ่นที่ 3  ระยะที่ 3                          บรรยายพิเศษหัวข้อ ไบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.”  โดย คุณปิยาภรณ์  ครองจันทร์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

           
                ณ ณ โรงแรมแกรนต์แปซอฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


R-TECH    งาน กยศ.    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพืั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด