คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ปัจฉิมการซ้อมพิธีไหว้ครู ๒๕๖๒
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม สังเสริมคูณธรรฒ
                การซ้อมพิธีไห้วครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
                -กำหนดการ วัน / เวลา
                -ซ่อมกล่าว คำปฏิญาณตน
                -การแต่งกาย
                -การประกวดพานพุ่ม เรียงความ หัวข้อ "เชิดชูครู"

 
                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารสยามบัณฑิต


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH