คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                กับการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2562
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานประชาสัมพัธ์-แนแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายปรัชา  บุรงวค์ (งาน ปขส.)
                นางวิลัย  เมาะราษี (งานประกันฯ)
                กิจกรรม ประชุมทางไกล
                การประชุมทางไกล  การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2562
                -สืบเนื่องจำสำนักคณะกรรมการงานการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างสองหน่วยงาน  มีความเชื่อมโยงกันทางด้านบริการ  ข้อมูล-การเรียนการสอน-การแนะแนวสายอาชีพ-การจัดทวิศึกษา  มีการบูรณาการเชิงบริหาร  บูรณการการเรียนการสอน 
                 -สะพานเชื่อมโยงเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ 5 สาย ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.-แนวทางการเชื่อมโยง ---สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  เนื่องแนวทาง  ความต้องการทางด้านวิชาชีพของพื้นมี่ของจังหวัด          -ความต้องการทางอาชีพของ สพฐ. -การจับคู่ดำเนินงาน


                ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    งานประชาสัมพันธ์    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH