คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม  ประจำปีการศึกษา 2562
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ ร่วมกับ งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงาม
                พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม  ประจำปีการศึกษา 2562
                เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  มีคุณธรรมที่ดีงาน  มีความกตัญญูและมีสัมมาคารวะต่อผู้มีพระคุณ  ให้เป็นผู้มีมารยาทที่ดีงามและจิตใจที่อ่อนโยน
                -พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
                -ประกอบพิธีไหว้ครู  และตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน
                -พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่
                -ประกวดพานประเภทสวยงาน  และประเภทความคิดสร้างสรรค์
                -ประกวดเรียงความ “เชิดชูครู” 


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
 
คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด
 
คลิปดูภาพทั้งหมด