ปฏิทินกิจกรรม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ระดับมาตนฐาน
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                
เมื่อ           วันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า
                นายสุรเดข  ร่มศรี
                กิจกรรม อบรมการจัดการเรียนทวิภาคี
                การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน"
                สถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารอาชีวศึกษาเอกชน
                ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                โดย นายวันชัย จันทร์พร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่านกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และสามารถจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้ตรงตามสมรรถนะของอาชีพ
                -การจัดการเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี  -แผนการฝึก  -หลักสูตรการจัดแผนการเรียน 
-การวัดผลและประเมินผลการฝึกอาชีพ -หลักสูตรนิเทศ      -การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน                                -การมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมฯ


                ณ โรงแรมการิน   อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด