คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     เรื่องการตรวจนับนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หน่วยงาน   อศจ.ร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางสายยน  โพธาราม (งาน กยศ.)
                นางปิยะนาถ  พันธะศรี (งานทะเบียน)
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า (งานวิชาการ)
                กิจกรรม เตรียมความพร้อม
                ประชุมการตรวจนับนักเรียน-นักศึกษา และติดตามการให้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระบบ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                -สอศ. มีข้อสั่งการให้อาชีวศึกษาจังหวัดดำเนินการ 
                -ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา  รายหัว 10 มิ.ย. 2562 
                -สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทเป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง 
                -รายงาน สอศ. ภายในเดือนกันยายน2562
                -แนวทางและวิธีการตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน 
                 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามแบบฟอร์ม)
                -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจ 4 ชุด
                -ระยะเวลาออกตรวจ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค.-15 ส.ค. 2562
                -สถานศึกษาเอกชนส่งเอกสารเพิ่มเติมที่  อศจ.รอ  ภายใน 7 วัน  หลังการตรวจนับ

 
                ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด


R-TECH   ฝ่ายจัดการศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด