คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
                สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๑๖ กำกฎาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
                งานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒
พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 
เป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปวารณาตนเป็นพุทธมามะกะ 
ปฏิบัติศีลก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วน อันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคม 
และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง
                สำหรับกิจกรรมในงานนั้นประกอบด้วย การแกะสลักเทียนพรรษา 
การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานประเพณีเข้าพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา 14 ขบวน
การประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครใจงดเหล้า งดบุหร ปฏิบัติศีล 5
ี่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชมรมห้างร้านต่างๆ
ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดขบวนแห่เทียนพรรษา

                 
                ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด