คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา
                และติดจามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
หน่วยงาน   สำนักงานบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานบริหาร และงานวิชาการ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับการตรวจนับรายหัว
              การตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา และติดจามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
               ในระบบ ประจำจำปีการศึกษา 2562  อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
               จากสำนักงานบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการกำกับดูแลพัฒนาส่งเสริมในการจัดการศึกษาด้าน  อาชีวศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  จะมีการรับนักเรียน-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เพื่อให้การดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นไปตามแนวปฏิบัติและวิธีกำกับดูแลอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดโดย
               -นางสมจิตร  พันธไชย  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประธานอนุกรรมการ
               -นายประจวบ  จันทรวงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รองประธานอนุกรรการ
               -นางสาววาสินีพร  พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล รองประธานอนุกรรการ
               -นายสวัสดิ์  ปาปะเก  ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
               -นางสาวจิรัยา  พืรุณโสภา  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
               -นายนภดล  วรรณแก้ว  ครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
               -นายอภิชาต  ปริเตนัง  หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ
               -นางวิภารัตน์  หอมอินท์  ครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเงินอุดหนุนเรียนฟรี  แผนการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 การขันทะเบียนยักเรียน-นักศึกษา  ให้ข้อเสนอแนะสถานศึกษาที่เข้าตรวจนับนักเรียน-นักศึกษาโดยความเป็นกัลยาณมิตรในการเข้าตรวจนับ


                ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด