คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา
หน่วยงาน   สำนักงาน ป.ป.ช. 
                ร่วมกับสำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา
เมื่อ           วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเ้ม้า (หัวหน้างานวิชาการ)
                นายสถิตย์  ศรีสองเมือง (หัวหน้างานกิจการฯ)
                กิจกรรม การขับเคลื่อนหลัสูตรต้านทุจริต
                การประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา
                สำนักงาน ป.ป.ช.  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา  สร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรับ ปวช.-ปวส. ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  และต่อมาสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ  “หลักสูตรต้านทุจริต” จำนวน ๕ หลักสูตรคือ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ  หลักสูตรวิยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และหลักสูตรโค๊ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
               -การบรรยายเรื่อง  “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา”  โดย นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล อดีตครูเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
               -การติดตามประเมินผลการนำหลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษาไปใช้  โดย ผู้อกนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา  สำนักงาน ป.ป.ช. หรือผู้แทน
                เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและติดตามผลการนำหลักสูตรไปใช้ สำนักงาน ป.ป.ช.                 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้อนทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
                กลุ่มจังหวัดตามพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๔


                ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น


R-TECH    งานวิชาการ งานกิจการและพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด