ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน   ศูนย์อกนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมินศูนย์)
                กิจกรรม ร่วมเป็นวิทยากร
                ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
                รุ่นที่ ๕ /๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
                "อบรมหลักสูตรติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น
                โดยศูนย์อกนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด 
                ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
                การฝึกอาชีพวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้นหลักสูตร 30 ชั่วโมง 
               โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 
               มีผู้ผ่านการบำบัดอบรมตามหลักสูตรครบทุกคน


                ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


R-TECH    ครูแผนกไฟฟ้า    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH