คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
หน่วยงาน   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                
เมื่อ           วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม หัวหน้างานเข้าร่วมอบรม
                การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
                ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน                  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                จัดการอบรมเชิงแฏิบัติการให้กับครูและบุคลากร
                โดย ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ 
                ผู้อำนวนการศูนย๋ส่งเสริมพัฒนาแาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                และ ดร. ภรภิพัต มูลไชย 
                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ส่งเสริมวิชา
                -การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก รอบที่ ๔
                -วิเคราะห์ผล SAR ๖๑ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
                -วิเคราะห์แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา

                ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสยามบัณฑิต


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH