คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข  ชะโลธาร (ผอ.)
                กิจกรรม คณะกรรมการ
                การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
                จังหวัดร้อยเอ็ด (กพร.ปจ.รอ.) ครั้งที่ 2/2562 
                นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
                 โดยมีนายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และอนุกรรมการร่วมประชุม และได้หารือในประเด็น ดังนี้
                1) รับทราบรายงานผลการดำเนินการพัฒนากำลังคนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
                2) การดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

                ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH