คลิกเข้าชม คลิกเข้สชม
กิจกรรม     ถวายต้นเงิน กัณฑ์จอบ-กัณฑ์หลอน ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     คณะครู-บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
                กิจกรรม มหาทานบารมี
                สืบสานประเพณีแหต้นเงิน่ กัณฑ์จอบ-กัณฑ์หลอน
                บุญผะเหวดร้อยเอ็ด  ประจำปี2562
                -กัณฑ์จอบ เป็นกัณฑ์เทศน์ที่กลุ่มผู้ถวายทาน ปรารถนาจะถวายเฉพาะ
                ภิกษุที่ตนชอบ ที่เคารพศรัทธา จึงมีการส่งคนไปสอดแนมว่าขึ้นเทศน์หรือยัง
                ภาษาอีสานเรียกว่า "จอบ" แอบดู จึงเรียกกัณฑ์เทศน์ประเภทนี้ว่า "กัณฑ์จอบ"
                -กัณฑ์หลอน เป็นการแห่ต้นเงินกัณฑ์เทศน์มา ถึงบริเวณที่พระสงฆ์ กำลังเทศน์                 ก็ถวายกัณฑ์เทศน์โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นพระสงฆ์รูปใด
                
                ณ ลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู - บุคลากร     ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH