คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๓
หน่วยงาน   สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา
เมื่อ           วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานประชาสัมพันธ์-แนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่ทศรี (หัวหน้างาน ปชส.)
                กิจกรรม การฝึกอบรม
                โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา                  ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ประจำปีลบประมาณ พ.ศ.2652  รุ่นที่ 3                 สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          -บรรยายพิเศษเรื่อง  การใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) สำหรับสถานศึกษา 
          -บรรยายพิเศษเรื่อง  การใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) สำหรับสถานประกอบการ
          -บรรยายพิเศษเรื่อง  การใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
          -บรรยายพิเศษเรื่อง  การใช้โปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ
          -บรรยายพิเศษเรื่อง  การใช้ระบบติดตามรายงานภาวการณ์มีงานทำ (Jobver) สำหรับครู-อาจารย์แนะแนวของสถานศึกษา

                ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครR-TECH    งานประชาสัมพันธ์-แนะแนว    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH