คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ๑/๒๕๖๑
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๒-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ-งานประชาสัมพันธ์
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ติดตามนักศึกษา
                ออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน ๑/๒๕๖๒
                -ตรวจเช็คเวลาการปฏิบัติงานจรัง
                -การประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกษาในสถานประกอบการ
                -สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน

                ณ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   งานวิชาการ-งานประชาสัมพันธ์    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด