คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมินศูนย์ฯ)
                กิจกรรม การฝึกอบรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ1  หลักสูตร 18 ชั่วโมง
                -ภาะกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พระร่ชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
                -อำนาจหน้าที่อละจรรยาบรรณผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                -ภาคทฤษฎีเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ภาคทฤษฎีเรื่องการเตรียมการทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ฝึกปฏิบัติตามวิธีทดสอบมาตรฐานแรงงาน  สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ภาคทฤษฎีเรื่องการควบคุม และการตรวจทอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ฝึกปฏิบัติควบคุม ให้คะแนนและตรวจผลการทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ภาคทฤษฎีเรื่องการตัดสิน และร่ยงานผลการทดสอบฯ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ฝึกปฏิบัติตัดสิน และรายงานผลการทดสอบฯ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ภาคทฤษฎีเรื่องการวัด และประเมินผลการทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
                -ฝึกปฏิบัติวัด และประเมินผลการทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑
 

               ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7  จังหวัดอุบลราชธานี


R-TECH    ผู้ประเมินศูนย์ฯ   ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH