คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำรุ่นที่ ๒
หน่วยงาน   วิทยาลัยจุลมณีศรีษะเกษ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ           วันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานบริหาร งานกิจการพัฒนานักเรียน-นักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การฝึกอบรม
                การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
                และรับโล่รางวัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำรุ่นที่ ๒
                “อบรมสัมมนายกระดับเตรียมขอรับรางวัลอาชีวศึกษาวิถีพุทธระดับสูง  บูรณาการคุณธรรมตามวิถีพุทธ MCU CONTEST”  โดยวิทยาลัยจุลมณีศรีษะเกษ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ ๒๓ ประการ ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
                -เสวนาเรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
                -ถอดบทเรียน (MK) การสัมมนา
                -การสร้างนวัตกรรมอาชีวศึกษาวิถึพุทธ
                -พิธีเเปิดร่วมงานประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา MCU CONTEST ครั้งที่ ๔
                และรับโล่ร่งวัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

                ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


R-TECH   งานบริหาร งานกิจการพัฒนานักเรียน-นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH