ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุสาธารณสุข
หน่วยงาน   กสทช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง
                
เมื่อ           วันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     สถานีวิทยุศึกษาและศิลปวัฒนะธรรม
                FM.91 MHz. วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม งานบริการชุมชน(ออกอาดาศ-กระจ่ายเสียง)
                การเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุสาธารณสุข
                ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ (กสทช.) ประธานเปิด
                -การบรรยาย "สุขภาพดีไม่มีขาย เรียนรู้ได้ล่าย ร่างกายแข็งแรง" โดย ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง 
(เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สนง.สาธารณสุข จ.สมุทรสงคราม)
                -การบรรยาย "การสร้างแนวคิด เพื่อการสร้างเรื่องสู่การเล่า" โดย อาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
(ผู้อกนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาบรอตแคสต์ติ้ง
และวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกระงเทพ)
                -การบรรยาย "ร้อยเรียงเรื่องร่าวเพื่อการสาธารณสุขผ่านการผลิตรายการ
:iรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอลเรดิโอ"
 โดย อาจารย์พัชราพร  ดีวงษ์
(อาจารย์ประจำภาควิชาบรอตแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกระงเทพ)
                -ฝึกปฎิบัติ "สร้างสรรค์ และผลิตรายการวิทยุเพื่การสาธารณสุขในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอลเรดิโอ"
โดยวิทยากรประจำกลุ่ม (อาจารย์อิสรีย์  ประดิษฐ์ธีระ - อาจารย์อาชวิชญ์  กฤษณสุวรรณ 
- อาจารย์พัชราพร  ดีวงษ์ - อาจารย์วารินทร์  ภัทรทุมทอง - อาจารย์อัศเรศ  ใจเจริญทรัพย์ 
และอาจารย์ชัยธร  จิตรแสวง
                -การบรรยาย "การใช้ประโยชน์จากความงดงามด้านเสียง" โดย อาจารย์อัศเรศ  ใจเจริญทรัพย์
(Executive Director บริษัท Yoshimoto Entertainment (Thailand) จำหัด)
                -การบรรยาย "สุนทรียศาสตร์ทางการตัดต่อเสียงยุคดิจิตอลเรดิโอ" 
โดย อาจารย์อาชวิชญ์  กฤษณสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชาบรอตแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกระงเทพ)
                -ฝึกปฎิบัติ "สร้างสรรค์ และผลิตรายการวิทยุเพื่การสาธารณสุขในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอลเรดิโอ"
โดยวิทยากรประจำกลุ่ม
                 -บรรยายสรุป "ทิศทางภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอล" โดย อาจารย์วารินทร์  ภัทรทุมทอง
(หัวหน้าภาควิชาบรอตแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกระงเทพ)
                -นำเสนอผลงาน "ร่ยการวิทยุเพื่อการสาธารณสุขในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิตอลเรดิโอ"
 

               ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานีวิทยุ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH