คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔๔
หน่วยงาน   สมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี กลุ่มภาคตะวันออเฉียงเหนือ
เมื่อ           วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อาจารย์ทองสุข  ชะโลธาร (ผอ.)
                กิจกรรม เตรียมความพร้อม
                ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
                การจัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔๔
                -สมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี กลุ่มภาคตะวันออเฉียงเหนือ 
เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 44 "อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต : Rrivate Vocation Education of The Future"
ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร พี.ซี. คอนเวนชั่นฮอลล์ ฏรงแรม พีซี พาเลส สกลนคร
                -การเตรียมการต้อนรับสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 
จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ
                -การต้อนรับที่ สนามบินอุดรธานี   -การต้อนรับที่ สนามบินสกลนดร
                -การให้บริการ อำนวนความสะดวก รถรับ-ส่ง ตลอดการประชุมฯ
                -การขอรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการเตรียมการต้อนรับ

                ณ ห้องเอรวัณ ชั้น5โรงแรม พีซีแกรนต์  พาเลส สกลนคร


R-TECH    ผู้บริหาร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH