คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกชนทั่วประเทศ
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
                
เมื่อ           วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข  ชะโลธาร (ผอ.)
                กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
                โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 1
                การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกชนทั่วประเทศ
                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ สามารถจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาของภาครัฐบาล และส่งผลต่อการเพิ่มสัดส่วนจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในภาพรวม
                -ความสำเร็จของการอาชีวศึก๋่เอกชน 
โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
                -การขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาเอกชน
โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช
                -การเรียนการสอน Coding กับการจัดการอาชีวศึกษา
โดย ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์
                -การดำเนินการของสถานศึกษากับการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักบริหารการอาชีวศึกษา
โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการการอาชีวศึกษาเอกชน ดร.ก้านทิพย์  ชาติวงศ์ 
และนายมารุต  ศิริธร ผู้อำนวนการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่


               ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี


R-TECH    ผู้บริหาร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH