คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
หน่วยงาน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
                ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์  ศรีสองเมือง (ห้วหน้างานฯ)
                กิจกรรม การรายงานการปฏิบัติงาน
                ประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการ งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จังหวัดร้อยเอ็ด
                คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                นายดำรงค์  สิริวิชย อิ่ทวิเศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
                -จัดใฟ้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน-นักศึกษา
                -จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศศึกษา และให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครร๓์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน-นักศึกษา
                -จัดให้มีระบบดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน-นักศึกษาซึ่งตั้งครร๓์ให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ร่วมทั้งจัดให้มีระบบส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริฯพันธุ์
และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
                -ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
ได้รับสิทธิตาม มาตรการ ๕


                ณ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจการและพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH