คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน   สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                
ช่วง           วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข  ชะโลธาร (ครูใหญ่)
                ร่วมกิจกรรม การประชุมสัมมนา
                การประชุมสัมมนาพิเศษ
                "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
                สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๓
                เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยกองทุนได้กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 จำนวน 160 แห่ง
                -บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม
                โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ
                และ นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                -คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน
                โดย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                -บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
                โดย นางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงายพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
                ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


R-TECH    ผู้บริหาร -     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH