คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จิตอาสา
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                คณาจารย์  และนักศึกษา ปวช.-ปวส.
                กิจกรรม จิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน
                โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
                นักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จิตอาสา
                “อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” 
                เนื่องในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด
                ได้ประสบพิบัติภัยน้ำท่วม และได้รับผลกระทบ  
                ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จึงได้นำนักเรียน-นักศึกษา ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
                ลงพื่นที่ประสบภัยพิบัติ โดยเข้าสำรวจ 
                -ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง จักรยานยนต์ เครื่องยนต์การเกษตร 
                -ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมบำรุง
                ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่
และให้บริการกับสถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน


                ณ บ้านคุยค้อ หมู่ ๖,๑๑,๑๗ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด
คลิกดูภาพทั้งหมด