คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม      โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคคลากร
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร ครู บุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม คุณธรรมนำการศึกษา
                โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
                และบุคคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
                โดยวัตถุประสงค์เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
                และพัฒนาคุณภาพครูให้มีปีฃระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง 
                และสะท้อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียน-การสอนโดยส่วนร่วม
                -ความรู้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
                และการดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
                -รับพรเสริม ต่อการดำรงค์ชีวิตอย่างมีคุณธรรม


                ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH