คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงงานวิทยาศาสตร์สู่นโยบายประเทศไทย 4.0
หน่วยงาน   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า (หัวหน้างานวิชาการ)
                นายสุรเดช  ร่มศรี (งานวิชาการ)
                กิจกรรม พัฒนาวิชาการ
                โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
                โครงงานวิทยาศาสตร์สู่นโยบายประเทศไทย 4.0
                อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                -วิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม
                -วิเคราะห์การประกวดโครงงานวิทยาศาสคร์


                ณ โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH