ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๔
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการแาชีวศึกษา ร่วมกับ
                สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ           วันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข  ชะโลธาร (ผอ.)
                กิจกรรม การประชุมสามัญประจำปี
                การสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
                และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๔
                "อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต Private Vocationl Education of Future"
                -นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต
                -มอบรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ และผู้สนับสนุน
                -เปลี่ยน: อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต
                -นโยบายการอาชีวศึกษาแห่งอนาคต
                -การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเอกชนสู่อนาคต
                -การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๔ และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
                -การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษาเอกชนในอนาคต
                -Coding กับการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน
                -อนาคตภาพสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
                -เดินทางไปนมัสการสิ่งศักสิมธิ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
                -พิธีแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
                -Up-Skill & Re-Skill กับอนาคตอาชีวศึกษาเอกชน


                ณ อาคาร พี.ซี.คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม พีซี ดาเลซ จังหวัดสกลนคร


R-TECH    ผู้บริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH