ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ติดคั้งไฟประดับกระทง วัดท่านคร 2562
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๑๔๖๒

เกี่ยวกับ     นักศึกษา ระดับ ปวส. ช่างไฟฟ่า
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม บริการชุมชน
                การประดับไฟ และตบแต่งแสงสีกระทง 
                วัดท่านคร ลอยประกวดที่บึงพลาญชัย
                
งานสมมาน้ำคืนเพ็ญเส็งประทีป ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดร้อยเอ็ด
                ครู และนักศึกษา แผนกไฟฟ้า ใหับริการชุมชนคุ้มบ้านท่านคร
                -ประดับ-ตบแต่งกระทง
                -ติดตั้งหลอดไฟ LED แสงสีแบบโฮเทค
 
                ณ คุ้มบ้านท่านคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ครู  - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด