คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมิน)
                กิจกรรม ร่วมโครงการ
                โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                และการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
                 วิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                -พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ 
                ที่เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                -ความเป็นมาของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                -กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                -ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                -การบืนขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                -กระบวนงานดำเนินการทดสอบมาตรฐานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


                ณ ห้องจงกลนี โรงแรมสาเกตุฮอล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   ครูแผนกไฟฟ้า    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH