คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ร่วมเป็นอนุกรรมการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ครูช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายอานนท์  ดาวัลย์ (คณะกรรมการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH)
                กิจกรรม เป็นอนุกรรมการ
                การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ1  สาขาช่างสีรถยนต์
                ร่วมเป็นอนุกรรมการทดสอบฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                สาขางานช่างยนต์ ระดับ 1
                ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


                ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    ครู -     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH