ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     สอบภาคทฤษฏ๊ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     นักศึกษา ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                -นายวุฒิชัย  วงศ์สีแก้ว     -นายอุไร  เจตราช         -นายนัทธพงศ์  สุดชเนย์
                -นายธนพล  พรมบุตร       -นายทรัพย์  สีโล          -นายวรินทร  กมลสินธ์
                -นายศุภมงคล  สายโรจน์   -นายพงศธร  กมลผาด   -นายณัฐกิตติ์  บุญวิเศษ
                กิจกรรม ทดสอบมาตรฐฝีมือแรงงาน
                การสอบภาคทฤษฏี สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1.
                การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ส่งนักศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย ปวช.3
                เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1. (ภาคทฤษฏ๊)
                ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ


                ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด