คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     เลือกประธานและคณะกรรมการ (อชจ.) อละการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
หน่วยงาน   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
                ในพระราชูปถัมภ์สดเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อ           วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเ้มา
                นายอานนท์  ดาวัลย์
                กิจกรรม น่วมการประชุม ๔/๒๕๖๒
                การเลือกตั้งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ.) และคณะกรรมการบริหารสมาคม
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดใหม่ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34
                นายกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2562
               -สรุปและการประชุมใหญ่สามัญปนะจำปีครั้งที่ ๔๔
                -การเลือกตั้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่
                -เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา 
                ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                -การแข่งขันทักษะวอชาชีพ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยชัยภูมิบริหารธุรกิีจ
                วิชาที่เข้าแข่งขัน 7 ประเภท 114 ทักษะ และเป็นการแข่งขันระดับชาติ 
                โดย ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                เป็นกระธานในพิธี ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


R-TECH   งานวอขาการ    ร่วมกิจกรรม

คลิกเข้าชม
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
ตารางแข่งทักษะ 34