คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด 8]bdg-hk=,
กิจกรรม     ประชุมเตรียมในการดำเนินการประเมินมาตรฐานงานลูกเสือสามัญอาชีวศึกษา
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์  สรีสองเมือง
                กิจกรรม เตรียมความพร้อม
                ประชุมเตรียมในการดำเนินการประเมินมาตรฐานงานลูกเสือ  เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา 2562
                ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการประเมินคุณภาพงานลูกเสือกวิสามัญ 
                และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
                ได้มาตนฐาน และสร้างกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง
                -สถานศึกษาเมื่อพร้อม / เชิญคณะกรรมการประเมิน
                -นำตรวจเยื่ยมการเปิดกอง / ประชุมนายหมู่
                -เยี่ยมสถานที่ / สภาพจริงของคูหาลูกเสือ
                -เรียนเชิญคณะกรรมการ ประจำสถานที่ที่เตรียมไว้
                -กองล฿กเสือที่รับการประเมินกล่าวต้อนรับ / แนะนำผู้เข้าร่วมฯ
                -คณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
                -คณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือตามตัวบ่งชี้


                ณ ห้องประชุม ๑๑๒ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจการและพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด