คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     สอบภาคปฏิบัติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     นักศึกษา ปวช.3 - ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                -นายวุฒิชัย  วงศ์สีแก้ว     -นายอุไร  เจตราช         -นายนัทธพงศ์  สุดชเนย์
                -นายธนพล  พรมบุตร       -นายทรัพย์  สีโล          -นายวรินทร  กมลสินธ์
                -นายศุภมงคล  สายโรจน์   -นายพงศธร  กมลผาด   -นายณัฐกิตติ์  บุญวิเศษ
                กิจกรรม ทดสอบมาตรฐฝีมือแรงงาน
                การสอบภาคทฤษฏี สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1.
                การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ส่งนักศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย ปวช.3-ปวส.2
                เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
                ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1. (ภาคปฎิบัติ)
                ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ


               ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   นักศึกษา ผู้ประเมินศูนย์ R-TECH    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด