คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมรีรหัสผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เลข มฝร. ลงท้ายต่ำกว่าปี 2562
หน่วยงาน   กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                สำนักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
เมื่อ           วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     ผู้ประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า (ผู้ประเมิน)
                อ.สัรเดช  ร่มศรี (ผู้ตรวจสอบ)
                กิจกรรม การรีรหัส ผู้ประเมินมาตรฐานฯ
                การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                โดยผู้อกนวยการ เลอพงษ์ แตงเนียม 
                กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                -อบรมการรีรหัส ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
                ที่มีเลข มฝร. ลงท้ายต่ำกว่าปี 2562


               ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จังหวัดขอนแก่น


R-TECH   ผู้ประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH