คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมรีรหัสผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน
หน่วยงาน   กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                สำนักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
เมื่อ           วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ      ผู้ประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า (ผู้ประเมิน มฝร-1-4-17-00-0101-57)
                กิจกรรม การอบรม เลข มฝร. ลงท้ายต่ำกว่าปี 2562
                การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                โดยผู้อกนวยการ เลอพงษ์ แตงเนียม 
                กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                -อบรมการรีรหัส ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                สาขาอาชีพเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
                ที่มีเลข มฝร. ลงท้ายต่ำกว่าปี 2562


               ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จังหวัดขอนแก่น


R-TECH   ผู้ประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

คลิกเข้าชม
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกเข้าชม